در سوگ نبي جهان سيه مي پوشد
در سينه، دل از داغ حسن مي جوشد
از ماتم هشتمين امام معصوم
هر شيعه ز درد، جام غم مي نوشد

 

 

 

 

 

 

 

پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم فرمودند:

 

ان الحسين باب من ابواب الجنة


بى گمان حسين درى از درهاى بهشت است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

پيام سركار خانم اسكويي

 

 

 

 

 

 تقويم اجرايي

 

 

 

 

پيك آدينه پايه دوم

 

 

 

پيك آدينه پايه سوم

 

 

 

پيك آدينه پايه چهارم

 

 

پيك آدينه پايه پنجم